Samråd om detaljplan för flerbostadshus vid Stora vägen, Fotö 1:12

Öckerö kommunstyrelse beslutade 2022-04-05 (KS § 73) om samråd av rubricerad detaljplan i en-lighet med plan- och bygglagen 5 kap. 11-13 § (SFS 2010:900).

Samrådet sker under tiden 25 april – 22 maj 2022.

PLANFÖRSLAGET

Planområdet omfattar cirka 2 300 m² och är beläget på den södra delen av Fotö, vid Stora vägen och strax norr om Prishamnen/Kilen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i ett flerbostadshus med cirka 10 lägenheter. Avsikten är att öka utbudet och variationen av bostäder inom kommunen. Detaljplanen bedrivs med utökat förfarande. Laga kraftvunnen detaljplan ersätter byggnadsplan från 1958 inom föreslaget planområde. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen för Öckerö kommun, Utblick Öckerö, antagen av kommunfullmäktige 14 juni 2018. Genomförandet av planen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

HÄR HITTAR DU SAMRÅDSHANDLINGARNA
Under samrådstiden finns planhandlingar och bilagor tillgängliga på följande platser:

Kommunens hemsida: www.ockero.se

Kommunhuset (anslagstavlan, entréplan)
För öppettider se kommunens hemsida eller kontakta Kommunservice, 031-97 62 00

Öckerö Bibliotek
För öppettider se kommunens hemsida eller kontakta biblioteket, 031-97 63 48

SÅ KAN DU PÅVERKA
Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till in-syn och påverkan. Under samrådstiden har du möjlighet att framföra synpunkter på förslaget.

Synpunkterna ska vara skriftliga för att kunna registreras på bästa sätt.
Skriv ”Flerbostadshus vid Stora vägen, Fotö 1:12” och diarienummer ”SB 0157/19” i rubriken till ditt yttrande för att underlätta hanteringen.

Synpunkterna kan lämnas via e-post till:
diarium.sb@ockero.se

eller via vanlig post till:
Öckerö kommun
Kommunstyrelsen/Avd. för plan, fastighet och samhällsutveckling
475 80 Öckerö

Synpunkter ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 22 maj 2022.

Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där alla synpunkter som inkommit under sam-rådstiden sammanställs. Planhandlingarna revideras sedan eventuellt med utgångspunkt från in-komna yttranden, innan detaljplanen tas upp för beslut om granskning i kommunstyrelsen. Den som inte före utgången av granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget enligt 13 kap. 11 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900), kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

Information till fastighetsägare:
Det åligger fastighetsägaren att informera eventuella hyresgäster om planförslaget.

HAR DU FRÅGOR?
Om du har frågor kring planförslaget eller samrådet kan du kontakta:

Planarkitekt
Petter Leyman
E-post: petter.leyman@ockero.se Tel: 031-976200 (vxl)

Tf Avd. chef för plan, fastighet och samhällsutveckling Anna Dannjé Brocker
E-post: anna.dannje.brocker@ockero.se
Tel: 031-976200 (vxl)

Länkar till plankarta, planbeskrivning och utredningar inför samråd