Fotös historia

Förr var Fotö den sydligaste norska ön vilket gjorde att det var där vårdkasen tändes i ofredstider. Den första fasta bebyggelsen kan spåras till slutet av 1500-talet. Under Napoleonkrigen i början av 1800-talet var Fotö upplagsplats för den engelska varusmugglingen under kontinentalblockaden. Under engelska flottans skydd lagrades här varor för vidare befordran till kontinenten. Denna handel bidrog i någon mån till att avhjälpa fotöborna den nöd som följde efter  1700-talets  sillfiskeperiod. I övrigt har fisket varit den dominerande näringsgrenen för öns invånare.

Bebyggelsen har ursprungligen varit koncentrerad till området runt hamnen på södra delen av ön i skydd av den utanför liggande Ussholmen. Bebyggelsen har senare expanderat mot norr och öster.

På tidigt 1800-tal låg husen väl skyddade inne i dalgången. De få invånare som fanns livnärde sig på fiske och jordbruk. Odlingsbar mark fanns i dalgångarna längs nuvarande Stora Vägen samt i viss mån längs nuvarande Korsviksvägen. Av husförhörs- och mantalslängderna kan man läsa ut att omkring 1802 fanns det 4 hus på ön, och den mantalsskrivna befolkningen var ca. 40 personer. Under senare delen av 1800-talet ökade befolkningen. År 1900 fanns ca. 30 hus och 180 personer var mantalsskrivna på ön.

 

Karta från Laga skifte 1897
Flygfoto 1934
Generalsstabskarta 1930
Fotö hamn 1949-55 red

Ett fiskeläge växte då fram vid hamnen som dock ansågs för grund och oskyddad för större båtar. De flesta av bostadshusen från denna tid ligger kvar i området.

Liksom på de andra öarna i kommunen övergick fiskarna efter första världskriget från backefiske till trålning i och med att motorena gjorde sitt intåg inom fiskeflottan. Fisken såldes färsk vid fiskauktionen i Göteborg med ganska god förtjänst och välståndet ökade. Hamnen har byggts ut och muddrats i olika omgångar allteftersom fiskebåtarnas antal och storlek växt.

Bostadsbebyggelsen har successivt vuxit från den gamla hamnen mot nordost. Till en början byggdes husen i dalgångarna, men senare även med högre läge uppe på bergen.

Då den gamla hamnen på 1950-talet blev för trång för de stora trålarna, drogs en väg över bergen mot Söö, där en ny hamn anlades och invigdes 1963. Nya villor byggdes längs den nya vägen. Senare har även nya villaområden byggts på bergssluttningen norrut. Invånarantalet har vuxit kraftigt de senaste 50 åren, och ön är i dag i princip fullbyggd.

Idag finns omkring 620 personer permanentboende på ön.

Antal hus på Fotö baseras före 1900 på uppgifter från husförhörslängder och efter år 1900 på kända byggår för fastigheter. Redovisningen av antal hus är begränsad till år 1930. Antal invånare baseras före 1880 på uppgifter från husförhörslängder och därefter på statistikuppgifter från SCB. 

Ekonomiska kartan 1973

”FOTÖ – Boken om öns historia”

Mycket mer finns att läsa i boken ”FOTÖ – Boken om öns historia” som gavs ut av Fotö Samhällsförening 2021. Boken har 320 sidor med över 750 bilder. Priset är 320 kr. Den kan köpas genom att maila kontakt@fotoorad.se eller genom att kontakta någon av författarna. Boken kan också köpas på Fiskemuseet och Second Hand i Hönö Klåva. 

Här nedan följer exempelsidor från boken.