Dumpning av muddermassor utanför Vinga

Skrivelse till Öckerö kommun och svar angående dumpning av muddermassor utanför Vinga

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skrivelse 211205 till Öckerö kommun angående dumpning av muddermassor utanför Vinga

Planerna på att dumpa giftigt, miljöskadligt avfall utanför Vinga i samband med muddringen av inloppet till Göteborgs hamn är allmänt kända och diskuterade.

Fotö Öråd är uppvaktade av ett stort antal boende på Fotö som känner stor oro för den miljöpåverkan som detta kan skapa i vår del av skärgården. Vi upplever de negativa känslorna så tydliga och starka att vi å alla Fotöboendes vägnar vill be Öckerö kommun att agera mot Göteborgs Hamn i frågan.

I första hand ber vi Öckerö Kommun att förmå Göteborgs Hamn att besluta om en annan landbaserad plats för muddermassorna.

I andra hand ber vi Öckerö Kommun att inhämta begripliga garantier för att det föreslagna tillvägagångssättet inte kommer att förorsaka någon negativ miljöpåverkan i vår skärgård, vare sig nu eller i framtiden,  samt att tydligt kommunicera sådana garantier med medborgarna i kommunen.

I detta sammanhang vill vi också understryka att den oro vi möter inte i sig motsätter sig själva muddringen. Självklart måste Göteborgs hamn få utvecklas.

Styrelsen för Fotö Samhällsförening, Fotö Öråd

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Svar 211222 från Öckerö kommun angående dumpning av muddermassor utanför Vinga

Med anledning av er, Fotö öråds kontakt till Öckerö kommun med avseende på Göteborgs hamns projekt med farledsfördjupning och på uppmaning av Öckerö kommun KSO Jan Utbult vill jag här informera utifrån besöks- och näringslivenheten arbete med frågan.

Kommunen har valt att bevaka frågan genom Fiskekommunerna, detta mot bakgrund att fiskekommunerna och fiskets producentorganisationer (SFPO/HKPO) har intresse att fisket inte skall påverkas med än nödvändigt.
Fiskekommunerna är en organisation som omfattar nio kommuner i Bohuslän med fiske och vattenbruk som en betydande del av kommunernas verksamhet och intresseområde, se www.fiskekommunerna.se 
Fiskekommunerna har inte deltagit som remissinstans under projekteringen av Göteborgs hamn, av denna anledning återfinns inget remissvar på Fiskekommunernas hemsida, man har heller inte lyft projektet i något pressmeddelande utan bevakningen sker i kommunikation med Göteborgs hamn och i det politiska samtalet. En del i detta arbete var att bjuda in Göteborgs hamn och Sjöfartsverket till Fiskekommunernas möte den 22 oktober 2021 för en redovisning av projektet.

Information av Sjöfartsverkets och Göteborgs hamn. Som anges ovan bjöds Sjöfartsverket in och representerade av Jenny Röström samt Göteborgs Hamn som representerades av Kristina Bernstén. 
Information om projektet Skandiaporten farledsfördjupning. Behovet baseras på att fraktfartygen har blivit och prognoseras bli större vilket sätter begränsningar för Göteborgs Hamn att ta emot dem, risken som ligger till grund om man inte anpassar sig till fartygsstorleken är att man tappar direkttransporter från främst Asien och Amerika, omlastning sker i sådant fall i andra europeiska hamnar vilket både försenar och fördyrar transporterna. 

Redan idag sker en årlig muddring av farleden p.g.a. att den ”slammar löpande igen”, dess muddermassor utgör inget ”toxid” avfall utan är rörligt bottensediment.  Massorna som löpande varje år muddra dumpas idag väst om Vinga på utsedda och godkända platser.

I den planerade muddringen som avser fördjupning av farleden beräknas ca: 20% vara ”Toxid” avfall, detta kommer från den del som innebär att man breddar djupet utifrån kajerna. Behovet är skapat av att fartygens storlek gör att de inte kan vända utanför kajen om den inte djupet breddas. De uppskattningsvis övriga 80% av farledsfördjupningen utgörs inte enligt undersökningar vara av ”Toxid” karaktär.

De dumpningsplatser man utsett och fått godkännande för väst om Vinga är fördjupningar där det idag inte sker något fiske. Man planerar att lägga den ”Toxida” massan underst och sedan täcka med övrig massa i syfte att isolera den ”toxida” massan. Det finn si projektet reglerat att ingen dumpning sker vid oväder i syfte med begränsa att massorna driver bort från dumpningsplatsen. Man har att ta hänsyn till de strömmar som naturligt finns och motverka dess påverkan så lång som möjligt.

Övergripande är det en bred uppfattning att vikten för Sverige att Göteborgs Hamn kan vara landningsplats för stora transportfartyg är betydande, detta har naturligt både ställt krav på fördjupningen men också på vikten av att det sker på ett ansvarfullt sätt. Alternativen till dumpning av massorna i havet är på land, volymen och tiden massorna måste lagras för att avdunsta innan kassation ställs både ut miljösynpunkt och möjlighet till dumping i havet.

VI bifogar HaVs yttrande till mark- och miljödomstolen av den 15/10 2021.

VI hänvisar för mer information till Göteborg s Hamn hemsida och Skandiaporten – Farledsfördjupning.https://www.goteborgshamn.se/hamnens-projekt/djupare-farleder-i-goteborgs-hamn/ 
För bevakning från Fiskekommunerna hänvisar vi till organisationens hemsida www.fiskekommunerna.se/remissvar 
(Not, idag finns inget remissvar hos Fiskekommunerna) 

//Ronald Johansson
Öckerö kommun, Besöks- och Näringslivsenheten

Utpekat utredningsområde för dumpning och dess delområden markerade med skrafferade ytor (Källa: Sjöfartsverket).
Planerade dumpningsområden för muddermassor väster om Vinga
Områden för planerade muddringsarbeten samt Göteborgs Hamn AB:s nuvarande dumpningsplats Nya Vinga och tidigare dumpningsplats SSV Vinga (Källa, sjökort: Sjöfartsverket).